Vaak gestelde vragen

 1. Waar gaat deze rechtszaak over?

 2. Wat zijn de voorwaarden van de Schikkingen?

 3. Hoe kom ik erachter of ik in aanmerking kom voor deelname aan de Schikking?

 4. Waarom heb ik een Kennisgeving inzake bindendverklaring ontvangen?

 5. Hoe bent u aan mijn naam en adres gekomen?

 6. Moet ik iets betalen om de Kennisgeving inzake de Bindendverklaring of andere documenten te ontvangen?

 7. Wat is de Relevante periode?

 8. Welke effecten komen in aanmerking in verband met de Schikkingen?

 9. IIk weet niet zeker of ik gedurende de relevante periode Converium-aandelen heb gekocht op een niet-Amerikaanse beurs. Hoe kan ik erachter komen of dat het geval is?

 10. Wat is de in aanmerking komende ISIN-code voor Converium?

 11. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de Schikkingen?

 12. Zijn er voor mij kosten verbonden aan deelname aan de Schikkingen?

 13. Hoe moet ik een claim indienen?

 14. Wat zijn de fiscale gevolgen van deelname aan de Schikkingen?

 15. Wanneer worden de betalingen uitgekeerd?

 16. Wat geef ik op als ik een claim indien of wel wil deelnemen aan de klasse?

 17. Wat moet ik doen als ik niet mee wil doen aan de Schikkingen?

 18. Kunt u mijn naam en adres van uw mailinglijst afhalen? Kunt u mijn naam en adres van uw mailinglijst afhalen?

 19. Hebben de Schikkingen betrekking op andere schikkingen betreffende effecten van Converium?

 20. Waar kan ik aanvullende informatie krijgen over de Schikkingsovereenkomsten?

 21. Wie is de claimbeheerder?


1. Waar gaat deze rechtszaak over?

Gedurende de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004, heeft Converium Holding AG (“Converium”, nu bekend als SCOR Holding (Switzerland) AG) reserveverhogingen aangekondigd in haar Noord-Amerikaanse onderneming van ongeveer USD 526 miljoen, inclusief een aankondiging op 20 juli 2004 dat het bedrijf een bedrag van maximaal USD 400 miljoen als kosten zou opvoeren voor het verhogen van de reserves in haar Noord-Amerikaanse onderneming. De prijs van de gewone aandelen van Converium ging omlaag na de bekendmaking van 20 juli 2004. Converium en bepaalde functionarissen van de onderneming en Zurich Financial Services Ltd (“ZFS”) zijn beschuldigd van de verspreiding van onware en misleidende uitspraken gedurende deze periode over de financiële toestand van Converium, inclusief de toereikendheid van de verliesreserves van Converium in haar Noord-Amerikaanse onderneming; deze beweerde onjuiste verklaringen en weglatingen hadden ogenschijnlijk het effect van een kunstmatige inflatie van de prijs van de effecten van Converium.

(terug naar boven)2. Wat zijn de voorwaarden van de Schikkingen?

In juli 2010 gingen Stichting Converium Securities Compensation Foundation (hierna: de “Stichting” genoemd) en de Vereniging VEB NCVB (hierna: “VEB” genoemd) aparte schikkingsovereenkomsten aan met respectievelijk Converium en ZFS (hierna gezamenlijk de “Overeenkomsten” genoemd), ten bate van alle in aanmerking komende kopers van Converium-effecten die deze kochten op een beurs buiten de Verenigde Staten (hierna “Kopers op een niet-Amerikaanse beurs” genoemd). Krachtens de Overeenkomsten, zal een totaal bruto bedrag van USD 58.400.000 (USD 40.000.000 van Converium en USD 18.400.000 van ZFS) (minus de vergoeding van de Amerikaanse raadsheer van de Stichting ten bedrage van USD 11.680.000 en bepaalde andere kosten, zoals de kosten voor de implementatie van de Overeenkomsten) beschikbaar worden gesteld aan de Kopers op niet-Amerikaanse beurzen door middel van compensatie in overeenstemming met de voorzieningen van een distributieplan dat deel uitmaakt van de Overeenkomsten (hierna: het “Schikkingsuitkeringsplan” genoemd).

(terug naar boven)3. Hoe kom ik erachter of ik in aanmerking kom voor deelname aan de Schikking?

U bent een Rechthebbende Eiser als u een persoon bent (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon) of een entiteit die gewone aandelen van Converium heeft gekocht of op andere wijze verkregen op de SWX Zwitserse beurs of op een andere beurs buiten de Verenigde Staten (hierna: “Niet-Amerikaanse beurs” genoemd) in de periode van 7 januari 2002 t/m 2 september 2004 (de “Relevante periode”) en u op het moment van aankoop niet in de Verenigde Staten verbleef of woonachtig was. Als u niet binnen deze categorie valt, dan is de Kennisgeving inzake de bindendverklaring niet op u van toepassing. Onder de Schikkingen vallen niet: aankopen van effecten Converium op Amerikaanse beurzen of door personen die ten tijde van de aankoop in de V.S. verbleven of woonachtig waren. Voorts zijn de volgende personen en entiteiten uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan de Schikking volgens de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomsten: (i) Converium; (ii) Dirk Lohmann, Martin Kauer en Robert Smith (de “Gedaagde Functionarissen”); (iii) ZFS (iv); leden van het emissiesyndicaat m.b.t. de Beursgang van Converium; (v) verwanten van een Gedaagde Functionaris; (vi) alle personen die functionaris of directeur van Converium, ZFS, of lid van het emissiesyndicaat m.b.t. de beursgang van Converium waren ten tijde van de Beursgang van Converium of tijdens de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004; (vii) alle firma’s, trustfondsen, bedrijven, functionarissen of andere entiteiten waarin Converium, ZFS, de Gedaagde Functionarissen of een lid van het emissiesyndicaat m.b.t. de Beursgang van Converium een Meerderheidsbelang heeft of heeft gehad; en (viii) de juridische vertegenwoordigers, agenten, verbonden partijen, erfgenamen, rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden van zodanige uitgesloten personen of entiteiten.

(terug naar boven)4. Waarom heb ik een Kennisgeving inzake bindendverklaring ontvangen?

U hebt een Kennisgeving inzake bindendverklaring ontvangen omdat de uit de administratie van uw effectenmakelaar/beheerder blijkt dat u mogelijk een koper op een niet-Amerikaanse beurs bent en misschien gewone aandelen Converium hebt gekocht tijdens de relevante periode op de SWX Zwitserse beurs in Zürich, Zwitserland, of op een andere beurs buiten de Verenigde Staten.

(terug naar boven)5. Hoe bent u aan mijn naam en adres gekomen?

De lijst met Converium-aandeelhouders die wordt gebruikt bij het verzenden van de Oproeping mondelinge behandeling, is opgesteld met gebruikmaking van een aantal bronnen, zoals een lijst van geregistreerde Converium-aandeelhouders, aandeelhouderslijsten samengesteld voor zowel de U.S. Class Action tegen Converium als de Fair Fund Converium-schikking van de U.S. Securities and Exchange Commission en lijsten van beheerders (inclusief banken, effectenmakelaars en andere gevolmachtigden) in verband met de U.S. Class Action tegen Converium en de Fair Fund Converium-schikking van de SEC. These addresses were then updated by a European mailing firm contracted by the Foundation which, together with the bailiff, mailed, respectively, served, the Hearing Notice.

Dezelfde lijst is in wezen gebruikt voor de verzending van de Kennisgeving Bindendverklaring.

Het Amsterdamse gerechtshof heeft vastgesteld dat de lijsten met Converium-aandeelhouders bestanden zijn in de betekenis van artikel 1(c) van de Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens en heeft geïnstrueerd dat deze gegevens derhalve in principe niet voor derden toegankelijk zullen worden gemaakt. Voorts zijn zowel de Europese mailing-firma als de administrateur door geheimhouding gebonden.

(terug naar boven)6. Moet ik iets betalen om de Kennisgeving inzake de Bindendverklaring of andere documenten te ontvangen?

Nee. De Stichting betaalt de deurwaarder alle vergoedingen in verband met de bezorging van de Kennisgeving inzake de Bindendverklaring. U kunt de Kennisgeving inzake de Bindendverklaring en andere documenten ook vanaf deze website bekijken, downloaden en afdrukken.

(terug naar boven)7. Wat is de Relevante periode?

De relevante periode voor de Internationale Schikking van Converium Holding AG is de periode van 7 januari 2002 t/m 2 september 2004.

(terug naar boven)8. Welke effecten komen in aanmerking in verband met de Schikkingen?

De in aanmerking komende effecten zijn gewone aandelen Converium. De Schikkingen gelden niet voor Amerikaanse depotaandelen.

(terug naar boven)9. Ik weet niet zeker of ik gedurende de relevante periode Converium-aandelen heb gekocht op een niet-Amerikaanse beurs. Hoe kan ik erachter komen of dat het geval is?

We hebben geen gedetailleerde transactiegeschiedenis in verband met uw aankopen van Converium-effecten. U moet voor het verkrijgen van die informatie daarom contact opnemen met uw investeringsbeheerder, effectenmakelaar of bank.

(terug naar boven)10. Wat is de in aanmerking komende ISIN-code voor Converium?

De ISIN-code die in aanmerking komt voor de Internationale Schikking van Converium is:

Security Type Security Identifier
ISIN CH0012997711
VALOREN CH001299771
WERTPAPIER 766465
SEDOL 724825
SEDOL 7248256
SEDOL B02FSG
CINS H1632M11
CINS H1632M115

(terug naar boven)11. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de Schikkingen?

De Schikking bedraagt USD 58.400.000 (USD 40.000.000 van Converium en USD 18.400.000 van ZFS) (minus de vergoeding van de Amerikaanse advocaat van de Stichting ten bedrage van USD 11.680.000 en bepaalde andere kosten, zoals de kosten voor de tenuitvoerlegging van de Overeenkomsten).

(terug naar boven)12. Zijn er voor mij kosten verbonden aan deelname aan de Vereffeningen?

Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een claim voor deelname aan de Schikking.

(terug naar boven)13. Hoe moet ik een claim indienen?

De aandeelhouders moeten een claimformulier indienen bij de claims administrator op hieronder beschreven wijze als ze vergoeding wensen te ontvangen uit hoofde van de Schikkingsovereenkomsten.

U kunt het claimformulier ook downloaden van deze website. U kunt het claimformulier ook per telefoon opvragen op + 1 614 569 0291 of + 800 776 86266 (gratis vanuit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland) of 1 (800) 960 6659 (gratis vanuit de Verenigde Staten).

Aandeelhouders moeten het volledig ingevulde, ondertekende claimformulier (samen met de in het claimformulier verzochte documentatie) aan de claims administrator sturen. Het claimformulier moet op uiterlijk 11 april 2013 zijn afgestempeld of ingekomen zijn bij de claims administrator. Het claimformulier kan per e-mail worden verstuurd (questions@converiumsettlements.com) of per post (Converium Holding AG International Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.). Aandeelhouders hebben geen recht op onkostenvergoeding in verband met het indienen van een claim voor schadeloosstelling of anderszins. Nadere inlichtingen over het indienen van het claimformulier staan vermeld op het claimformulier.

(terug naar boven)14. Wat zijn de fiscale gevolgen van deelname aan de Schikkingen?

Aandeelhouders die vragen hebben over eventuele fiscale gevolgen van deelname aan de Schikkingen wordt aangeraden hun eigen belastingadviseur te raadplegen.

(terug naar boven)15. Wanneer worden de betalingen uitgekeerd?

Aandeelhouders met geldige claims kunnen pas schadevergoeding uitbetaald krijgen na verstrijken van de uiterste datum voor indiening van de claimformulieren en nadat alle claims zijn verwerkt. Dat betekent dat er geen betalingen plaats zullen vinden voor het einde van 2013.

(terug naar boven)16. Wat geef ik op als ik een claim indien of wel wil deelnemen aan de klasse?

Een belangrijk element van de Schikkingsovereenkomsten bepaalt dat aandeelhouders die onder de Schikkingsovereenkomsten vallen en geen niet-deelnemingsmelding indienen afstand doen van alle claims die ze wellicht in verband met de vermeerdering van de reserves van Converium voor diens herverzekeringsverplichtingen en bepaalde daarmee verwante zaken m.b.t. Converium, de huidige moedermaatschappij van Converium, ZFS en bepaalde andere personen of entiteiten kunnen hebben. Dit ontslag van aansprakelijkheid verandert wellicht de juridische positie van deze aandeelhouders. Om die reden moeten de aandeelhouders de tekst van de ontheffing van verplichting die in de Schikkingsovereenkomsten en het claimformulier is opgenomen grondig doorlezen. De belangrijkste bepalingen van de ontheffing van verplichting zijn ook aan de Kennisgeving m.b.t. de Bindendverklaring gehecht. De ontheffing van verplichting geldt ongeacht of een aandeelhouder aanspraak maakt op schadevergoeding volgens de Schikkingovereenkomsten en ongeacht of de schadevergoeding aan aandeelhouders, die een zodanige claim hebben ingediend, wordt toegewezen. Aandeelhouders kunnen alleen zodanige gebondenheid aan de ontheffing van verplichting voorkomen als ze op tijd een zogenaamde niet-deelnemingsmelding indienen (zie Vraag 17).

(terug naar boven)17. Wat moet ik doen als ik niet mee wil doen aan de Schikkingen?

Aandeelhouders die niet gebonden willen zijn aan de bindend verklaarde Schikkingen moeten de claims administrator overeenkomstig schriftelijk inlichten met een op uiterlijk 31 juli 2012 afgestempeld of ingekomen schrijven. Deze melding kan ook per post worden gedaan (Converium Holding AG International Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.) of per e-mail (questions@converiumsettlements.com).

Aandeelhouders die een niet-deelnemingsmelding indienen komen niet meer in aanmerking voor schadeloosstelling volgens de Schikkingsovereenkomsten.

Niet-deelnemingsverzoeken moeten duidelijk vermelden dat de aandeelhouder niet gebonden wenst te zijn aan de schikking en moeten naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres van de aandeelhouder vermelden. Verder worden de aandeelhouders verzocht het volgende te vermelden: (i) het aantal op iedere niet-Amerikaanse beurs tijdens de Relevante Periode gekochte en/of verkochte aandelen, (ii) de datum(s) waarop de aandelen zijn aan-/verkocht, (iii) de bij elke transactie betaalde of ontvangen prijs per aandeel, (iv) de beurs waar de aandelen werden verhandeld, en (v) het land waar de aandeelhouder verbleef of woonachtig was ten tijde van de transactie. Aandeelhouders die een niet-deelnemingsverklaring indienen zijn echter niet verplicht deze extra inlichtingen te verstrekken.

Aandeelhouders die niet op tijd een niet-deelnemingsmelding indienen zijn krachtens de bindende verklaring van het Amsterdamse Gerechtshof van 17 januari 2012 gebonden aan de Schikkingsovereenkomsten, met inbegrip van de daarin opgenomen ontheffing van verplichting.

(terug naar boven)18. Ik wens niet deel te nemen aan deze Schikkingen. Kunt u mijn naam en adres van uw mailinglijst afhalen?

U hebt de Kennisgeving m.b.t. de Bindendverklaring ontvangen omdat u volgens onze administratie aandelen Converium hebt gekocht en in aanmerking komt voor deelname aan de Schikkingen, d.w.z. u bent een Koper op een niet-Amerikaanse beurs. Als u wilt dat uw naam wordt verwijderd van de mailinglijst, dient u de onderstaande aanwijzingen te volgen. Voor u echter verzoekt om de verwijdering van uw naam, dient u te overwegen dat u als Koper op een niet-Amerikaanse beurs (d.w.z. een persoon of entiteit die tijdens de Relevante Periode aandelen Converium heeft gekocht op een niet-Amerikaanse beurs en ten tijde van de aankoop niet in de V.S. verbleef of woonachtig was, bepaalde rechten heeft krachtens de Schikkingsovereenkomsten zoals o.a. de kans om een claim in te dienen of, omgekeerd, niet deel te nemen aan de Schikkingen. Als u Koper op een niet-Amerikaanse beurs bent, worden uw rechten beïnvloed door de Schikkingen. U bent aan de Schikkingsovereenkomsten gebonden tenzij u een verzoek indient om niet deel te nemen aan de Schikkingen. Daarom is het in uw belang als Koper op een niet-Amerikaanse beurs dat uw naam en adres op onze mailinglijst blijft staan. Als u niet onder de definitie van ¨Koper op een niet-Amerikaanse beurs¨ valt, komt u niet in aanmerking voor deelname aan de Schikkingen en worden uw rechten anderszins niet beïnvloed door de voorwaarden van de Schikkingen.

Als u na overweging van uw positie en de invloed van de Schikkingen besluit dat u uw naam en adres van onze mailinglijst wilt laten verwijderen, kunnen wij dat doen. In dat geval moet u ons (per e-mail of brief) mededelen dat men u heeft ingelicht over de gevolgen wanneer uw naam en adres van de lijst worden verwijderd, maar desondanks toch wilt dat uw naam en adres worden verwijderd. Een e-mail moet worden geadresseerd aan questions@converiumsettlements.com en een brief moet worden geadresseerd aan

Converium Holding AG International Settlement
c/o The Garden City Group, Inc.
P.O. Box 9616
Dublin, OH 43017-4916
U.S.A.

(terug naar boven)19. Hebben de Schikkingen betrekking op andere schikkingen betreffende effecten van Converium

Behalve de in de Kennisgeving m.b.t. de Bindendverklaring vermelde Schikkingen zijn er drie andere aanverwante schikkingen krachtens welke bepaalde uitkeringen zijn of worden gedaan aan bepaalde aandeelhouders in verband met de bovengenoemde verhoging van de reserves. Twee hiervan betreffen de schikkingen die Converium en ZFS afzonderlijk zijn aangegaan met aandeelhouders die tijdens de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004 aandelen Converium hebben aangekocht op een beurs in de Verenigde Staten, of die ten tijde van de aankoop in de Verenigde Staten verbleven of woonachtig waren (de “Amerikaanse Schikkingen”). De periode voor het indienen van een claim in verband met de Amerikaanse Schikkingen is al op 9 december 2008 afgelopen.

De derde schikking wordt gevormd door een uitkering van de Amerikaanse Commissie van Toezicht op het effecten- en beurswezen (“SEC”) waarbij de SEC het bedrag van USD 25.000.001 dat door ZFS was betaald in verband met diens schikking met de SEC (verhoogd met rente) aan bepaalde kopers van aandelen Converium in verband met een herziening van bepaalde gepubliceerde financiële resultaten (de “SEC Schikking”). De periode voor het indienen van een claim in verband met de SEC-Schikking is al op 6 oktober 2010 afgesloten.

De Stichting is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de Amerikaanse Schikkingen of de SEC-Schikking.

De Amerikaanse Schikkingen en de SEC-Schikking zijn volkomen gescheiden van de in de Kennisgeving besproken Schikkingsovereenkomsten. Als u in aanmerking komt voor schadeloosstelling krachtens die Schikkingsovereenkomsten, moet u een claimformulier in verband met die schikkingen indienen, zelfs als u ook al een aparte claim hebt ingediend voor de de Amerikaanse Schikkingen of de SEC-Schikking. Zie het antwoord op Vraag 13 over het indienen van een claim.

(terug naar boven)20. Waar kan ik aanvullende informatie krijgen over de Schikkingsovereenkomsten?

U kunt aanvullende informatie over de procesvoering krijgen door contact op te nemen met de claimbeheerder (zie Vaak gestelde vragen nr. 21).

(terug naar boven)21. Wie is de claimbeheerder?

A. De claimbeheerder is The Garden City Group, Inc. U kunt de claimbeheerder bereiken via de post, per e-mail of telefonisch. Ons postadres is:

Converium Holding AG International Settlement
c/o The Garden City Group, Inc.
P.O. Box 9616
Dublin, OH 43017-4916
U.S.A.

U kunt de claimbeheerder e-mailen op: questions@converiumsettlements.com. U kunt ons ook bellen op één van de volgende telefoonnummers:

Land Niet-gratis nummers Gratis nummers
Frankrijk + 1 614 5690291 + 800 77686266
Duitsland + 1 614 5690291 + 800 77686266
Italië + 1 614 5690291 + 800 77686266
Nederland + 1 614 5690291 + 800 77686266
Zwitserland + 1 614 5690291 + 800 77686266
Verenigd Koninkrijk + 1 614 5690291 + 800 77686266
Verenigde Staten 1 614 5690291 1 800 9606659

(terug naar boven)